Enviromentálna politika

Naša organizácia si uvedomuje spoločnú zodpovednosť za stav životného prostredia a preto sa snaží riadiť svoje činnosti v súlade s environmentálnymi právnymi požiadavkami a dobrovoľnými záväzkami, čím sa podieľa na zachovaní prírodného dedičstva pre ďalšie generácie. 

Základ úspechu pri zlepšovaní stavu životného prostredia spočíva vo vzájomnej spolupráci všetkých zamestnancov, v podpore vedenia ako aj v spolupráci s externými zainteresovanými stranami. 

V súvislosti so zavedením systému environmentálneho manažérstva v roku 2011 spoločnosť Donghee Slovakia,s.r.o. prijala vlastnú environmentálnu politiku, ktorá pozostáva z nasledujúcich zásad:

  • znižovať negatívne vplyvy našich činnosti a produktov na životné prostredie vytvorením vhodných podmienok pre pracovnú činnosť
  • efektívne využívať prírodné zdroje vstupujúce do činností našej spoločnosti
  • plniť v oblasti životného a pracovného prostredia povinnosti vyplývajúce z legislatívy a z dobrovoľných záväzkov spoločnosti
  • preventívnymi opatreniami znižovať pravdepodobnosť vzniku mimoriadnych udalostí s negatívnym vplyvom na životné a pracovné prostredie
  • zvyšovať environmentálne povedomie a zodpovednosť zamestnancov systematickým odborným vzdelávaním, osvetou a motiváciou
  • zabezpečiť sústavné zlepšovanie správania sa spoločnosti v oblasti životného prostredia prostredníctvom prijímania environmentálnych cieľov a programov
  • komunikovať so zamestnancami, orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnosťou o otázkach tykajúcich sa ochrany životného prostredia a vytvárať podmienky pre vzájomnú dôveru a spoluprácu

Všetci zamestnanci spoločnosti sa riadia uvedenými zásadami v plnom rozsahu pri všetkých činnostiach. 
Vedenie spoločnosti prisľubuje, že bude zabezpečovať potrebné zdroje pre plnenie týchto záväzkov. 

Jeongwon Kim
Prezident spoločnosti

enviroment policy

Donghee Slovakia, s.r.o. SNP 768/150, 013 24, Strečno, Slovakia       Tel. +421 41 507 9600       E-mail donghee@donghee.sk
COPYRIGHT © 2013-2021 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED